Statut

STATUT


Szkoły Podstawowej Nr 2

im. ks. Piotra Skargi

w Skrzyszowie


  Skrzyszów

 2015

                                            

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE………………………………………………………3

 ROZDZIAŁ II

NAZWA SZKOŁY …………………………………………………………………….4

ROZDZIAŁ III

INNE INFORMACJE O SZKOLE……………………………………………………..4

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SZKOŁY …………………………………………………………5

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY …………………………………………………………………..11

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY……………………………………………………………19

ROZDZIAŁ VI A

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH …………………………..25

ROZDZIAŁ VI B

NABÓR UCZNIÓW DO KLAS……………………………………………………….27

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY…………………………………28

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY……………………………………………………………..32

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI…………………………………………………….34

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………39

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie opracowano na podstawie:

” Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

” Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

 

” Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

 ” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).

 

ROZDZIAŁ II

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 2

 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o „szkole”, należy przez to rozumieć –

     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie.

2. Siedzibą szkoły jest Gmina Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 147 A.

3. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

    Na pieczęciach i  stemplach może być używany skrót nazwy.

 

 


ROZDZIAŁ III

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 3

                              

1)      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Skrzyszów.

2)      Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

3)      Szkoła zapewnia sześcioletni cykl kształcenia (od klasy I do VI).

4)      Przy szkole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny.

5)      Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

6)      Nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

                                        

ROZDZIAŁ IV

 

CELE  I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty,

z wydawanych na jej podstawie przepisów prawa oświatowego oraz własnego

programu wychowawczego, a w szczególności:

1)      zapewnienia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania

poprzez:

           a) realizację szkolnego zestawu programów nauczania uwzględniających

          podstawę kształcenia ogólnego;

           b) systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w ramach

          wewnątrzszkolnego  systemu doskonalenia nauczycieli;

           c) stworzenie nowoczesnej bazy środków dydaktycznych umożliwiającej

          osiągnięcie wysokiego poziomu jakości pracy szkoły;

           d) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.

2)      umożliwia zdobycie wiedzy oraz kształci umiejętności jej wykorzystania, aby przygotować ucznia do pracy w warunkach współczesnego świata;

3)      zapewnia wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności stanowiących

podbudowę do dalszej edukacji na poziomie gimnazjum;

4)      umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań ;

5)      stwarza warunki umożliwiające odpowiednie przygotowanie uczniów do życia rodzinnego i społecznego;

6)      organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;

7)      udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

8)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:

           a) opracowanie i realizowanie programu wychowawczego oraz programu

         profilaktyki szkoły /uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z  

         Radą Pedagogiczną/,

           b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

9)      organizuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb i możliwości szkoły,

10)     umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,  etnicznej, językowej i religijnej,

11)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

   

 

§  5

 

 Szkoła wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków

 rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia poprzez:

1)      proces nauczania oparty na nowatorskich, aktywizujących metodach;

2)      prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;

3)      organizowanie zajęć dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych

oraz możliwości finansowych szkoły;

4)      realizowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu

profilaktyki;

5)      stosowanie różnorodnych form opieki i pomocy uczniom, którym jest potrzebna pomoc i wsparcie;

6)      współdziałanie z poradniami specjalistycznymi, psychologiczno- pedagogiczną

 oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom (prawnym

 opiekunom);

 

§  6

 

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze  i profilaktyczne w toku jednolitego sześcioletniego cyklu kształcenia podzielonego na dwa etapy edukacyjne:

a)      edukacja wczesnoszkolna w klasach I -III;

b)      nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

2. W szkole jest tworzony oddziały przedszkolny realizujące program wychowania przedszkolnego.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. W oddziale przedszkolnym wprowadza się dodatkowe zajęcia tj. rytmika,  język angielski. Zajęcia te finansowane są przez organ prowadzący szkołę.

 

§  7

 

1.      Program wychowawczy szkoły całościowo opisuje wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym i jest realizowany poprzez wszystkich nauczycieli.

 

2.      Szkoła realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych

ucznia oraz potrzeb danego środowiska uwzględniający wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców .

3.      Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala Rada Rodziców

      w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

4.      Działalność edukacyjna szkoły określa szkolny zestaw programów nauczania,

które obejmuje całą dydaktyczną działalność szkoły.

 

§  8

 

1. Aby poprawić skuteczność działania, poszerzyć lub zmodyfikować zakres

   realizowanych w szkole celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki,

   mogą być wprowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymentalne.

2. Zasady i warunki prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 określają

   odrębne przepisy.

 

§  9

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień

i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2. Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki określają odrębne przepisy.

3. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne  w wymiarze ustalonym przez Dyrektora szkoły, stosowny do posiadanych środków finansowych.

  

 

§  10

 

1. Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu, przewlekle chorych i innych stale lub okresowo niezdolnym do uczestniczenia w procesie dydaktyczno – wychowawczym, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie indywidualne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§  11

 

1.Dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz  z obniżeniem  ogólnej sprawności fizycznej, organizuje się gimnastykę korekcyjną.

2.Szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej ustala dyrektor   w porozumieniu z lekarzem (pielęgniarką) na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§  12

 

1.      W celu wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności, eliminowania braków i przejawów zaburzeń rozwojowych, szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

2.       Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole organizowana jest w formie:

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

b) zajęć rozwijających uzdolnienia,

c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

d) porad i konsultacji.

 

3. Zasady kwalifikacji uczniów oraz sposób organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej określają odrębne przepisy.

4. Uczniowie z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, są kierowani do poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych, celem uzyskania diagnozy a także określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Za właściwą współpracę z poradniami, o których mowa w pkt. 1, odpowiedzialni są wychowawcy klas i dyrektor szkoły.

 

§  13

 

1.      Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom osiągającym wybitne wyniki w nauce, udziela się pomocy materialnej w formie:

1)      stypendium Wójta Gminy Skrzyszów za wyniki w nauce,

2)      korzystania z posiłków: obiad dwudaniowy, ciepła herbata,

3)      zasiłku losowego.

2.      Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy

materialnej dla uczniów, o której mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.

3.      W celu właściwej realizacji pomocy materialnej dla uczniów, szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, których celem statutowym jest społeczna działalność.

 

     §  14

 

1. W trosce o wszechstronny rozwój i odpowiednie przygotowanie uczniów do życia

 rodzinnego i społecznego, szkoła organizuje zajęcia edukacyjne „wychowanie

  do życia w rodzinie” na podstawie odrębnych przepisów.

§  15

 

1. W celu zapobiegania zagrożeniu uczniów uzależnieniem od środków odurzających , szkoła prowadzi działalność wychowawczą obejmującą:

1)      promocję zdrowia psychicznego,

2)      promocję zdrowego stylu życia.

2.  Szkoła podejmuje działania mające zapobiec uzależnieniom uczniów w zakresie

   i formach określonych odrębnymi przepisami.

 

§  16

 

1. Współdziałając z odpowiednimi stowarzyszeniami i instytucjami, szkoła

     organizuje różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki:

1)      wycieczki przedmiotowe,

2)      wycieczki krajoznawczo – turystyczne,

3)      imprezy wyjazdowe np. „zielone szkoły”.

4.      Organizacja, program wycieczek i imprez dostosowane są do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów a także  stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej.

 

3. Udział uczniów w formach, o których mowa ust. 1, pkt. 2, 3 wymaga pisemnej

      zgody rodziców (prawnych opiekunów).

4. Program i organizację form, o których mowa w ust. 1 organizatorzy omawiają

     ze wszystkimi uczestnikami.

 

§  17

 

     1. Zadania opiekuńcze realizuje szkoła odpowiednio do wieku uczniów, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności :

?       podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje

      nauczyciel prowadzący zajęcia,

?       podczas zajęć lekcyjnych i przerw stałą opiekę nad uczniami klas I -III

      sprawują wychowawcy,

?       przed rozpoczęciem lekcji i w czasie przerw między lekcjami , opiekę nad

 uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący według ustalonego

 harmonogramu,

?       opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie lekcji na zastępczej sali   

gimnastycznej lub boisku sportowym sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego lub inny nauczyciel prowadzący zajęcia ruchowe

?       opiekę nad uczniami oczekującymi na lekcje oraz uczniami oczekującymi na

powrót do domu sprawują nauczyciele zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.

2.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych określają odrębne przepisy.

3.      Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka.

4.      Opiekę nad uczniami oczekującymi na lekcje oraz uczniami oczekującymi na powrót do domu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe – zgodnie z harmonogramem pracy zajęć świetlicowych. Opieka taka dotyczy uczniów zgłoszonych przez rodziców do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

   ORGANY SZKOŁY

  §  18

Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Uczniowski,

                       4)      Rada Rodziców                       

§  19

 

1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

”       kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły;

”       sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli

i wychowawców zgodnie z odrębnymi przepisami;

”       zapewnienie należytej opieki nauczycielom rozpoczynającym pracę

w zawodzie;

”       zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz

ich doskonaleniu  zawodowym;

”       tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy      uczniów;

”       przewodniczenie Radzie Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji ;

”       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

”       dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

”       zarządzanie majątkiem szkoły;

”       dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

”       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków   harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

”       zapewnienie w miarę możliwości finansowych odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

”       czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli określonych w statucie praw i obowiązków uczniów;

”       zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

”       kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego;

”       organizowanie współpracy z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem  Uczniowskim;

”       przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz informacji  o działalności szkoły;

”       organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;

”       prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami oraz nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli;

”       reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

”       dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

”       wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

”       przygotowywanie arkusza organizacyjnego pracy szkoły;

”       organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

 

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

”       zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;

”       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom

i innym pracownikom szkoły;

”       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

i Rady Rodziców w sprawach oznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli   oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców,

Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

4. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

                                      

§ 20

 

1.      W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.      Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4.      W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

6.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Organu prowadzącego szkołę, Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

10.      Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

11.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

12. Do kompetencji stanowiących Pady Pedagogicznej należy:

”       zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

”       podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji  i promocji uczniów;

”       podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

”       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

”       opiniowanie proponowanych przez nauczycieli programów nauczania.

 

13. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych czynności i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

14 . Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły.

15. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

16. Rada Pedagogiczna deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

17.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców.

18. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący szkołę  oraz Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoły jest ostateczne.

 

  §  21

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                            i powszechny.

3.       Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.      Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

”       prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami;

”       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

”       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań;

”       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

”       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

”       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§  22

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

3. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

”       uchwała statut szkoły;

”       przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

”       opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

”       może występować do Organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

”       z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych.

 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły.

7. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszani przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 

 

§  23

 

1. W szkole mogą działać, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na podjęcie przez stowarzyszenia i inne organizacje działalności na terenie szkoły.

§  24

 

1. Współdziałanie organów szkoły dokonuje się poprzez:

 a) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

 b) zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

”       organizowanie wspólnych posiedzeń;

”       składanie sprawozdań z podjętych działań;

”       zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń lub w księdze zarządzeń;

c) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na terenie szkoły lub poza nią.

 

Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych:

”       prowadzenie negocjacji przez Dyrektora Szkoły o powstałych konfliktach i ewentualnych problemach w rozstrzyganiu sporu;

”       w przypadku, gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego;

”       wszelkie uczestniczące w sporze strony są zobowiązane do przestrzegania dokonanych ustaleń.

 

  ROZDZIAŁ VI

   ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§  25

1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.

2.  Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w tygodniu poprzedzającym ostatni tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

      3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

5.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, może potraktować dzień wypadający miedzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wolną sobotę.

       6. „Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w wymiarze do 6 dni”.

        7. „Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

        8. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być organizowane zajęcia wychowawcze i opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, turystyki, sportu i inne zajęcia pozalekcyjne.

   §  26

 

1. Dyrektor Szkoły na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, opracowuje szkolny plan nauczania, w którym dokonuje podziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia trzydziestego kwietnia każdego roku

 

3.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Opracowany przez dyrektora arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Organ prowadzący.

4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§  27

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych szkolnym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale jest regulowana ramowym regulaminem organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę, zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Skrzyszów.

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonać za zgodą Organu prowadzącego szkołę. Podział na grupy może też być uzależniony od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz możliwości finansowych szkoły.

5. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach V- VI prowadzone są w grupach oddzielnie dla dziewcząt  oddzielnie dla chłopców.

 

 

 

§  28

                                             

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

    są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

        4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze

      prowadzone  w systemie klasowo – lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania   godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania .

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

§  29 

                                             

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy

    ich rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje opiekę w formie

    zajęć świetlicowych w ramach godzin z art.42 KN.

2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem

    dostosowanym do organizacji pracy szkoły, oczekiwań uczniów i ich

     rodziców /prawnych opiekunów/.

3. Formy zajęć świetlicowych:

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej

i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

b) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie

     zainteresowań oraz uzdolnień;

        c) organizowanie zabaw ruchowych i gier w pomieszczeniach szkolnych i na

          boisku szkolnym;

d)  kształtowanie nawyków kultury życia codziennego , stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie projekcji filmowych, przygotowanie małych form teatralnych;

       e) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie

             zdrowia;

       f) współpraca z nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów

              przebywających na zajęciach świetlicowych.

  4. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania co

    najmniej jednego ciepłego posiłku /obiadu/ w stołówce szkolnej.

    Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu

    Organem prowadzącym.

   5. Ze względu na brak w szkole zaplecza kuchennego, posiłki dostarczane są

   w formie cateringu.

   6. Szkoła czyni starania o pozyskanie środków na dofinansowanie dożywiania

   Dla uczniów z rodzin najuboższych.

 

§  30

 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie, które przeznaczone jest na gromadzenie

i opracowanie zbiorów, korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

3.  Biblioteka pracuje w godzinach umożliwiających dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych a także po ich zakończeniu.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

Praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:

”       udostępnianie zbiorów;

”       udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, a także informowanie nauczycieli i uczniów o nowościach;

”       poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do właściwego wyboru lektury;

”       przysposobienie czytelnicze i kształtowanie uczniów jako użytkowników informacji, w formie pracy indywidualnej  z czytelnikiem, lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek pozaszkolnych;

”       pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie  z innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz przygotowaniu przez różne grupy społeczności uczniowskiej imprez czytelniczych;

”       inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, organizowanie wraz z nim różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów np. apeli bibliotecznych, konkursów czytelniczych;

”       informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie  analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniu rady pedagogicznej, tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego  posługiwania się technologią informacyjną;

”       rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabiania  i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

”       Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość  kulturową i społeczną wśród czytelników.

”       Prace organizacyjne, które obejmują:

o       gromadzenie zbiorów;

o       opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne,  klasyfikowanie wg właściwego systemu klasyfikacji, katalogowanie wg zasad obowiązujących w bibliotekarstwie);

o       selekcję zbiorów:

o       konserwację zbiorów;

o       organizację warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych);

o       prowadzenie zapisu wyposażenia  biblioteki   ;

o       prowadzenie statystyki służącej ocenie efektywności pracy oraz aktywności czytelniczej.

o       planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna:

o       prowadzenie ksiąg inwentarzowych i uzgadnianie z księgowością stanu majątkowego (pod koniec roku finansowego);

o       odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki

 

 

§  31

       

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość

korzystania z :

”       pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

”       biblioteki,

”       zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

”       pomieszczeń administracyjno- gospodarczych.

 

ROZDZIAŁ VI A

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 32

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad dziećmi,

w szczególności:

1. zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu

    w szkole,

2. stymulowanie rozwoju wychowanków,

3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi

    i otaczającego świata,

      4. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

5. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zapewnienie w

    miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej,

 6. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

7. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

 

§ 33

Organizacja oddziału przedszkolnego

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę.

5. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

6. Na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe.

7. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.

8. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby, zapewniające bezpieczeństwo dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

11. Dzieci nie wydaje się osobom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.

 

§ 34

Rekrutacja

1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 2. Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.

 

§ 35

Prawa i obowiązki wychowanka:

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego

    i dydaktycznego,

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

c) poszanowania jego godności osobistej,

d) poszanowania jego własności.

 

2. Wychowanek ma obowiązek:

a) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

b) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy, 

c) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

d) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

e) być posłusznym poleceniom wychowawcy,

f) nie oddalać się od grupy.

 

 

ROZDZIAŁ VI B

NABÓR UCZNIÓW DO KLAS I

§ 36

1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, przyjmuje się na wolne miejsca w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) „Zgłoszenie dziecka spoza obwodu do szkoły podstawowej”.

5. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, na wniosek komisji rekrutacyjnej, podejmuje Dyrektor Szkoły w miarę wolnych miejsc w oddziałach.

5. Kryteria przyjmowania dzieci spoza rejonu w przypadku dysponowania wolnymi miejscami określa regulamin rekrutacji.

 6. Rodzice dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły są powiadamiani przez ogłoszenie o terminie i zasadach zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w godzinach od 8:00 – 14:00 i obejmują dzieci mające rozpocząć naukę od 1 września danego roku.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do osobistego potwierdzenia zapisu dziecka do klasy I na podstawie druku

„Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej”.

8. Wszelkie prośby rodziców dotyczące rekrutacji powinny być złożone w formie pisemnej wraz z odpowiednią motywacją przy zapisie ucznia lub najpóźniej przed terminem posiedzenia komisji dokonującej podziału dzieci na klasy.

14. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nieobjętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§   37

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracownika administracyjnego

   i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1

   określają odrębne przepisy.

3.Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Szkoły.

 

§ 38

 

1.      Nauczyciel obowiązany jest:

”       rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu mieniem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

”       wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

”       kształtować i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,

 w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

”       dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

”       rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

”       stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania;

”       wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwój ich zainteresowań i uzdolnień;

”       realizowanie programu wychowawczego szkoły we współpracy z rodzicami;

”       rzetelne wykonywanie zadań opiekuńczych szkoły;

”       stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

”       podnoszenie i aktualizowanie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności

                   pedagogicznej;

”       aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej;

”       dbanie o poprawność językową uczniów oraz własną;

”       wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;

”       służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie ;

”       kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa

i higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłaszanie ich dyrektorowi;

”       przestrzeganie zapisów statutowych i prawa wewnątrzszkolnego;

”       zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

”       kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów;

”       pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

”       prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

”       udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

”       realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród   programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania.

5.Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole należy w szczególności:

”       diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

”       prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

”       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

”       wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

§ 39

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawczych klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze i zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek

   zespołu.

3. Do zadań zespołu m. in. należy:

”       opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;

”       opracowanie wymagań edukacyjnych wynikające z realizowanych programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów;

”       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

”       współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

”       ewaluacja szkolnego programu wychowawczego, szkolnego zestawu programów  nauczania oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

§ 40

 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

Dla zapewniania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby  wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, a zwłaszcza w klasach I -III.

Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawczej na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lub na prośbę  nauczyciela.

Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

”       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia

           się;

”       przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie ;

”       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

”       rozwijanie umiejętności rozwijania życiowych problemów przez

          wychowanka;

”       podejmowanie działań umożliwiających rozwijanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

”       otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka ;

”       diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

”       opracowywać wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy;

”       utrzymywać systematyczny i częsty kontakt  z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

”       współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

”       współpracować z innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów oraz ich zainteresowań  i szczególnych uzdolnień;

”       korzystać z pomocy metodycznej i merytorycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych;

”       dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

”       kontrolować postępy w nauce swoich wychowanków;

”       kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając je na tolerancji i poszukiwaniu godności drugiego człowieka;

”       organizować zebrania informacyjne i szkoleniowe dla rodziców;

”       prowadzić określoną przepisami dokumentację (arkusze ocen, dzienniki, świadectwa szkolne);

”       planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami): różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

 

§ 41

 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni, a także niepedagogiczni zatrudnieni w szkole mają obowiązek oddziaływania wychowawczego na uczniów.

ROZDZIAŁ VIII

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 42

1.       Do sześcioletniej szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od lat 6.

2.    Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły.

3.      Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.

  6. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

  7. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

   8.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze  zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

   9.Kontrolowanie spełniania obowiązku , o którym mowa w ust. 3 należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka.

  10.W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej  6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 10 lat.

  11.Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 6 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 12.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

13.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

14.W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

15.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

16.Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, obowiązku  szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w  zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

17.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego, o którym mowa w ust. 3, poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określa warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

18.Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełnienia.

19.Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas tej szkoły lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor  zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

20.Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły podstawowej obwód.

21.Na  wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

22.Zasady przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej oraz ucznia uczącego się innego języka w poprzedniej szkole określają odrębne przepisy.

23.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

24.Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna . Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

25.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły.

26.Nie spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 43

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania i wychowania dzieci oraz organizowania działań profilaktycznych.

Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a) zapoznanie się z ofertą wychowawczą ujętą w szkolnym programie wychowania a także opiniowania jej poprzez swoich reprezentantów w Radzie Rodziców;

b) zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania;

c) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i zespole klasowym;

d) znajomości szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz sposobów sprawdzania i kryteriów oceniania osiągnięć dzieci;

 e) znajomości celów, literatury, pomocy dydaktycznych oraz treści realizowanego programu „wychowanie do życia w rodzinie”;

f) uzyskania rzetelnej informacji na temat swoich dzieci, ich zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych;

 g) uzyskania porad w sprawach wychowania oraz edukacji dzieci udzielanych przez wychowawców, nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych;

h) uczestniczenia w stałych spotkaniach z dyrekcją i nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy związane z edukacją i wychowaniem;

i) wyrażania i przekazywania poprzez Radę Rodziców organowi prowadzącemu szkołę oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 44

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 c) zapewnienie dziecku warunków uniemożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

 § 45

Uczeń ma prawo do:

1.      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.      informacji na temat wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania;

3.      posiadania pełnej informacji na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;

4.      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w  Konwencji o Prawach Dziecka oraz poszanowania godności osobistej;

5.      swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób;

6.      rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez indywidualizowanie pracy podczas zajęć, koła zainteresowań i przedmiotowe organizowane przez szkołę w miarę możliwości finansowych;

7.      pomocy w przypadku trudności w nauce, głównie poprzez organizowanie

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, reedukacyjnych;

8.      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją  oraz innymi przejawami patologii społecznej.

9.      efektywnego procesu wychowawczego realizowanego w oparciu o wypracowany przez społeczność szkolną program wychowawczy;

10.      opieki nauczyciela w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

11.      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

12.      oddziaływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;

13.      korzystania z pomieszczeń szkolnych i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

14.      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.

15.      złożenia skargi do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora szkoły

      w każdorazowym przypadku naruszenia jego praw.

 

§ 46

Uczeń ma obowiązek:

1.      udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;

2.      usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia nieobecności w szkole w formie pisemnej.

3.      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; odnoszenie się do wszystkich            z szacunkiem, stosowanie form grzecznościowych, wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły;

4.      ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów (np. palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków);

5.      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, naprawianie wyrządzonych szkód materialnych;

6.      systematycznej i wytrwałej pracy nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki;

7.      współdziałania z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji młodzieżowych, samorządu uczniowskiego oraz potrzeb środowiskowych;

8.      dbania o dobre imię szkoły, troszczenie się o kulturę słowa;

9.      stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy, brutalności;

10.      dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju

11.      ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie poza szkołą;

12.       przestrzegania ustaleń statutu szkoły oraz podporządkowanie się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wychowawcy, innych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 

§ 47

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia schludnego i nie jaskrawego stroju podczas zajęć lekcyjnych. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój: biała bluzka, koszula, czarna spódnica, spodnie.

2. Nie wymaga się noszenia przez uczniów nie jaskrawego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych (np. wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, kina itp.)  w określonym dniu lub dniach.

 

§ 48

1.       Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły uczeń może być ukarany:

– upomnieniem wychowawcy klasy;

– upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły (także wobec społeczności uczniowskiej);

– zawieszeniem przez dyrektora szkoły prawa do organizowania lub udziału w wycieczce szkolnej oraz imprezach kulturalnych na terenie szkoły lub poza nią;

–  przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole.

2.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

4.      Uczeń może odwołać się od kary do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy klasy w terminie 3 dni od jej ogłoszenia.

5.      Nauczyciele, każdorazowo informują rodziców (telefonicznie lub osobiście) o nieodpowiednim zachowaniu ucznia w szkole podczas lekcji, przerw lub poza szkołą. Przekazana informacja powinna być potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§ 49

Uczeń wyróżniający się w nauce i zachowaniu może otrzymać następujące nagrody:

1)  pochwałę wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej;

2)  pochwałę dyrektora szkoły na apelu wobec wszystkich uczniów,

4)  nagrodę rzeczową – książkę, drobny upominek – przyznaną przez radę rodziców  i radę pedagogiczną;

5)  dyplom uznania;

6) odnotowanie szczególnych osiągnięć na świadectwie szkolnym (wyróżniający wynik w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie, turnieju, igrzyskach sportowych lub inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom).

 

§ 50

1.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

     o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

2. Fakt uzyskania nagrody lub kary winien być odnotowany w dokumentach ucznia danej klasy.

ROZDZIAŁ X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 51

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu oraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy.

3. Szkoła posiada własny hymn, godło i sztandar. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach mających szczególne znaczenie dla procesu wychowawczego szkoły.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

7.      Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie szkoły jest Rada Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej.

7.    Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.