Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi
w Skrzyszowie

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie.

www.sp2.skrzyszow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

33-156 Skrzyszów 147 a

Telefon: (14) 67-45-024

e-mail: sp2.skrzyszow@onet.pl

NIP: 993-018-04-49

REGON: 001188655

Data publikacji strony internetowej:

01.09.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona podmiotowa Szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie brak:

  • możliwości powiększenia liter, zwiększenia interlinii oraz odstępów między literami,
  • dostępu cyfrowego dla zamieszczanych artykułów,
  • podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery),
  • pełnych opisów alternatywnych do zamieszczanych zdjęć,
  • brak napisów do filmów dla osób niesłyszących.

Data sporządzenia deklaracji.

Aktualizację Deklaracji sporządzono dnia 14 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej Szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Koordynator ds. dostępności – mgr Piotr Tobiasiński

Telefon: (14) 67-45-024

Procedura wnioskowo-skargowa.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewniania dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

Dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie:

  • do szkoły można dotrzeć drogą powiatową nr 1367k,
  • naprzeciw budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy,
  • komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) – brak autobusów niskopodłogowych.

Dostępność wejścia.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i dla oddziału przedszkolnego.

Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie posiada 2 parkingi ogólnodostępne.

Dostępność toalety

– toalety znajdują się na parterze i I piętrze budynku,

 – toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W tym celu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły pod numer (14) 67-45-024 lub wysłać e-maila na adres: sp2.skrzyszow@onet.pl

Utrudnienia:

  • brak windy.
  • brak tłumacza języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku.

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na I piętro instytucji, istnieje możliwość obsługi zainteresowanego w dogodny dla niego sposób na parterze budynku szkoły.