Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi
w Skrzyszowie

Wstęp deklaracji.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie.

www.sp2.skrzyszow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

33-156 Skrzyszów 147 a

Telefon: (14) 67-45-024

e-mail: sp2.skrzyszow@onet.pl

NIP: 993-018-04-49

REGON: 001188655

Data publikacji strony internetowej:

01.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

01.09.2015 r.

Strona podmiotowa Szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie brak:

  • możliwości powiększenia liter, zwiększenia interlinii oraz odstępów między literami,
  • dostępu cyfrowego dla zamieszczanych artykułów,
  • podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery),
  • pełnych opisów alternatywnych do zamieszczanych zdjęć,
  • brak napisów do filmów dla osób niesłyszących.

Data sporządzenia deklaracji.

Data przeglądu deklaracji – 27.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 26.03.2024 r.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej Szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Koordynator ds. dostępności – mgr Piotr Tobiasiński,

Telefon: (14) 67-45-024.

Procedura wnioskowo-skargowa.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewniania dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

Dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie:

  • do szkoły można dotrzeć drogą powiatową nr 1367k,
  • naprzeciw budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy,
  • komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) – brak autobusów niskopodłogowych.

Dostępność wejścia.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i dla oddziału przedszkolnego.

Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie posiada 2 parkingi ogólnodostępne.

Dostępność toalety

– toalety znajdują się na parterze i I piętrze budynku,

 – toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W tym celu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły pod numer (14) 67-45-024 lub wysłać e-maila na adres: sp2.skrzyszow@onet.pl

Utrudnienia:

  • brak windy.
  • brak tłumacza języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku.

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na I piętro instytucji, istnieje możliwość obsługi zainteresowanego w dogodny dla niego sposób na parterze budynku szkoły.