Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2019/2020. Są to:

1. 31 październik 2019 (tj. czwartek przed dniem „Wszystkich Świętych”)

2. 2 styczeń 2020 (tj. czwartek po „Nowym roku”)

3. 3 styczeń 2020 (tj. piątek po „Nowym roku”)

4. 30 kwiecień 2020 (tj. czwartek przed „1 Maja”)

5. 12 czerwca 2020 (tj. piątek po „Bożym Ciele”)

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Zajęcia dodatkowe.
W roku szkol. 2019/2020 szkoła oferuje bogatą gamę zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań – patrz. ŻYCIE SZKOŁY, zakładka: ZAJĘCIA DODATKOWE.

3. Wypożyczanie podręczników.                                                                                                         „Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” znajduje się w zakładce: DOKUMENTACJA → DOKUMENTY DO POBRANIA.