Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2016/2017. Są to:

1. 14 października 2016 („Dzień Nauczyciela”)

2. 31 października 2016 (tj. poniedziałek przed dniem „Wszystkich Świętych” )

3. 02 maja 2017 (tj. wtorek)

4. ……. maj 2017 – do ustalenia (Święto Patrona Szkoły)

5. 1 czerwca 2017 (Dzień Dziecka)

6. 16 czerwca 2017 (tj. piątek po Bożym Ciele)
W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Zajęcia dodatkowe.
W roku szkol. 2016/2017 szkoła oferuje bogatą gamę zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań – patrz. ŻYCIE SZKOŁY, zakładka: ZAJĘCIA DODATKOWE.