Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2017/2018. Są to:

1. 02 listopada 2017 (tj. czwartek po dniu „Wszystkich Świętych”)

2.  …… marzec 2018 (Święto Patrona Szkoły – termin zostanie uzgodniony po feriach)

3. 02 maja 2018 (tj. środa)

4. 04 maja 2018 (tj. piątek)

5. 1 czerwca 2018 (tj. piątek po Bożym Ciele; Dzień Dziecka)

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Zajęcia dodatkowe.
W roku szkol. 2017/2018 szkoła oferuje bogatą gamę zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań – patrz. ŻYCIE SZKOŁY, zakładka: ZAJĘCIA DODATKOWE.